สูงอายุสุขภาพดี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ร่วมขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายเข้มแข็งผู้สูงอายุสุขภาพดี

โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอปากพนัง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้มีความรอบรู้ และสามารถดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ