ตรวจคลินิค

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 -18.00 น. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง

ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ลงตรวจประเมิน สถานคลินิคเวชกรรม ทันตกรรม และคลินิคการพยาบาลและผดุงครรภ์ ในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานประกอบการเวชกรรมทางการแพทย์ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จากการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย