เยี่ยมบ้าน

โครงการเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแรด มีการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อติดตาม

ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะนำมาเป็นข้อมูลในการตรวจรักษาต่อไป