มาตรฐาน Module กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ปี 2563

มาตรฐาน Module กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ปี 2563 มีดังนี้

- แนวทางการดำเนินงาน NCD คลิ๊ก

- เวชระเบียนผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง คลิ๊ก

- ใบตรวจรักษาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คลิ๊ก

- สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัว ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง คลิ๊ก

- บัตรคิว คลินิค NCD คลิ๊ก