บันทึกค่า CI, HI ประจำเดือน

บันทึกค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย

 

ดูผลการบันทึกข้อมูล

 

ดาวน์โหลดผลการบันทึกข้อมูล