สมาชิกชมเว็บไซต์ที่ Online

มี 227 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงทะเบียนสมาชิก

42328404
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
7875
29799
69436
42023159
937691
1018938
42328404

Your IP: 3.238.112.198
Server Time: 2024-05-28 11:00:42

วิสัยทัศน์องค์กร รพ.สต.บ้านบางแรด

วิสัยทัศน์(Vision)

 

เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน  บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีสุขภาพดี  มีหลักประกันและเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค  ด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน เพื่อผู้รับบริการพึงพอใจ  ผู้ให้บริการมีความสุข

 

   พันธกิจ (Mission)

 

1.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสุขภาพให้มีคุณภาพ

 

2.  พัฒนาองค์กรด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐาน  เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 

3.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรและชุมชน

 

4.  สร้างหลักประกันสุขภาพและเข้าถึงบริการของประชาชนอย่างเสมอภาค

 

5.  สนับสนุนให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน

 

 ยุทธศาสตร์ (Stategy)

 

1. การสร้างระบบสุขภาพและการแพทย์ที่ผู้รับการบริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

 

2. การสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ

 

3.  การสร้างทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากล

 

4. การสร้างวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ

 

5. การสร้างเอกภาพและธรรมมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ

 

6. การสร้างระบบสุขภาพ ฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้

 

7. แผนพัฒนาคุณภาพและการดูแลผู้ป่วย

 

8. แผนพัฒนาระบบการบริหาร

 

9. แผนพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ

 

10. แผนพัฒนาสารสนเทศ

 

11. แผนพัฒนากายภาพโครงสร้างสิ่งแวดล้อม

 

12. แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

 เป้าประสงค์

 

1. ปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ

 

2. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุม

 

3. พัฒนาคุณภาพระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

 

4. บริหารจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

 

6. สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกตามบริบททางสุขภาวะของชุมชน

7. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการให้บริการ