สมาชิกชมเว็บไซต์ที่ Online

มี 378 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงทะเบียนสมาชิก

42870271
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
9118
31506
123153
42485211
423555
1056003
42870271

Your IP: 44.222.64.76
Server Time: 2024-06-13 06:55:12

ITA ประจำปี 2564 EB 2

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน คลิ๊ก

1.2 นโยบายผู้บริหาร คลิ๊ก

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน คลิ๊ก

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คลิ๊ก 

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คลิ๊ก

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ อำนาจ ภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊ก 

1.7 ข้อมูลการติดต่อ คลิ๊ก

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิ๊ก

1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH คลิ๊ก

1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ คลิ๊ก

1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 คลิ๊ก

1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คลิ๊ก

1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 คลิ๊ก

1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) คลิ๊ก

2. นโยบายและยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 

1) คลิ๊ก

2) คลิ๊ก 

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

1) คลิ๊ก

2) คลิ๊ก

5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิ๊ก

7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

ไตรมาส 3 คลิ๊ก

ไตรมาส 4 ส่วนที่ 1 คลิ๊ก

ไตรมาส 4 ส่วนที่ 2 คลิ๊ก

8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ไตรมาส 3 คลิ๊ก

ไตรมาส 4 คลิ๊ก

9. ข้อมูลการจัดซือจัดจ้าง ประกอบด้วย

9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา คลิ๊ก

9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี คลิ๊ก

9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

ไตรมาส 1-2 คลิ๊ก

ไตรมาส 3 คลิ๊ก

9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊ก

10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน คลิ๊ก

11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ คลิ๊ก

12. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คลิ๊ก